۵۷۵۸۲۷۸۸

خشک شدن مقطعی چشمه علی

خشک شدن موقت چشمه علی شهرستان ری را از میراث فرهنگی و اداره منابع آب پیگیری می‌کند.
۴۷۱b7cb9-31df-4e79-ae26-4bcb76ad5896

حفاظت از محیط زیست شهر تهران در اولویت قرار دارد

گونه‌های جانوری آسیب دیده، به کلینیک حیات وحش پردیسان می روند.