۵۷۵۸۲۷۸۸

خشک شدن مقطعی چشمه علی

خشک شدن موقت چشمه علی شهرستان ری را از میراث فرهنگی و اداره منابع آب پیگیری می‌کند.