Hand receiving money from businessman – United States dollar (US

انتظار افزایش نرخ بهره و تقویت دلار

داده‌های اقتصادی امیدبخش در آمریکا و انتظار افزایش نرخ بهره موجب تقویت جزئی دلار شد و سهام آسیایی با غلبه بر ضررهای اولیه رشد کرد.