مشایی

حضور اسفندیار رحیم مشایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران

اسفندیار رحیم مشایی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور یافت.