کد خبر:79092
پ
تورم
در فصل پاییز؛

تورم تولیدکننده به ۳۵.۲ درصد رسید

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل ( نرخ تورم تولیدکننده ) معادل ٣۵.٢ درصد بود.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل ( نرخ تورم تولیدکننده ) معادل ٣۵.٢ درصد بود.

 

*** گزارش شاخص تورم تولیدکننده در ایران

 

به گزارش خبرگزاری سروش، مرکز آمار ایران، گزارش شاخص تورم تولیدکننده در ایران- فصل پاییز ١٣٩٧ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد.

بر این اساس، شاخص کل تورم تولیدکننده در فصل پاییز ١٣٩٧، به عدد ٣٧٩.٠ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (٣١٩.٧) ١٨.۶ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۴٢.٧)، ۵۶.١ درصد افزایش داشته ­است.

درصد تغییرات میانگین شاخص کل تورم تولید کننده در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ٣۵.٢ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٢۴.٢ درصد) افزایش داشته ­است.

 

*** شاخص تورم تولیدکننده‌ بخش کشاورزی

 

شاخص تورم تولیدکننده‌ بخش کشاورزی، در فصل پاییز ١٣٩٧، با ٢١.٠ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣۵٢.١) به عدد ۴٢۵.٩ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶٨.٧ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص تورم تولید کننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ٣٩.٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٢۴.١ درصد) افزایش داشته ­است.

 

*** شاخص تورم تولیدکننده‌ بخش معدن

 

شاخص تورم تولید کننده‌ بخش معدن، در فصل پاییز ١٣٩٧، با ١٧.٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣٢۴.٧) و ۶٢.٢ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢٣۴.۶) به عدد ٣٨٠.۴ رسید.

درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۴١.٩ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣٠.٨ درصد) افزایش داشته ­است.

 

*** شاخص تورم تولیدکننده‌ بخش صنعت

 

شاخص تورم تولید کننده‌ بخش صنعت، در فصل پاییز ١٣٩٧، با ٢٣.۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٣۴٠.٣) به عدد ۴٢٠.۴ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (٢۴٢.٧) ٧٣.٢ درصد افزایش نشان می‌‌دهد.

درصد تغییرات میانگین شاخص تورم تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۴٧.٣ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (٣٢.٩ درصد) افزایش داشته ­است.

 

*** شاخص تورم تولیدکننده بخش برق

 

شاخص تورم تولیدکننده بخش برق در فصل پاییز ١٣٩٧، با ١١.۶ درصد کاهش نسبت به شاخص فصل قبل (١٣۶.٣) به عدد ١٢٠.۵ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۶ درصد افزایش نشان می­‌دهد.

میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ٠.٨ درصد افزایش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧، (٣.٧- درصد) افزایش داشته ­است.

 

*** شاخص تورم تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات

 

شاخص تورم تولید کننده بخش اختصاصی خدمات در فصل پاییز ١٣٩٧، با ٨.٨ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (٢٨۵.٠) به عدد ٣١٠.١ رسید.

شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ٢۵.۵ درصد افزایش نشان می‌­دهد.

 

به گزارش خبرگزاری سروش، درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل پاییز سال ١٣٩٧ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش ­های خدمات) معادل ١۶.٧ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ١٣٩٧ (١٢.۵ درصد) افزایش داشته ­است.

 

انتهای پیام///

منبع
خبرگزاری سروش
ارسال دیدگاه