روحانی در تبریز
رییس جمهور:

مردم آذربایجان مردمی غیور و دلاور

رییس جمهور ، مردم آذربایجان را مردمی غیور و دلاور توصیف کرد.