اخبار برگزیده

حسین میرزایی
سخنگوی ستاد یارانه معیشتی:

۱۰ دی ماه زمان واریز دور دوم طرح یارانه معیشتی

سخنگوی ستاد یارانه معیشتی ۱۰ دی ماه را زمان واریز دور دوم طرح یارانه معیشتی اعلام کرد.