مجلس+شورای+اسلامی

بررسی استیضاح وزرای علوم و کشاورزی در کمیسیون‌های مجلس

بررسی تقاضای جمعی از نمایندگان برای استیضاح وزرای علوم و جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار می‌گیرد.